Noteringar

– Jag har fått nog av RIKSDAGENS nonchalans!!!

För snart, ‘nu‘ tre år sedan frågade jag mig själv:   ”Vad betyder egentligen religionsfrihet”?
Jag fann ett förklarande svar i grundlagens ”Regeringsform” SFS 1974:152, 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter. Opinionsfriheter” 1§, punkt 6:
Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.

 Och?” sa jag, svensk som jag är, till mig själv. ”Vad skulle vara ‘problematiskt’ med det?
Jag intresserade mig för att läsa vidare, då det faktiskt var första gången jag läste grundlagen!

Så plötsligt kom jag fram till §19! Nu blev jag ytterligare intresserad! För där stod att ‘den europeiska konventionen till skydd för människans fri- och rättigheter’ står ÖVER ALL nationell lagstiftning! – Nota Bene: ÖVER!
– ”19 §  Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

    ”Vad säger nu, just den i paragrafen berörda ”konventionen”, om ‘religionsfrihet’?” frågade jag mig med spänning.

…alltså, för det första! Så har, rikets riksdag 1994 bestämt sig för att faktiskt, hör och häpna: som enda land i världen! …göra konventionens författning till en lag! (Vilket man kan fråga sig om orsaken till…) Lagen började alltså tillämpas fr.o.m. 1995, året då rikets gränser föll och EU tog befälet och dikterar villkor, och heter SFS 1994:1219.
– ”Men, varför ”riksdagen”? Då det är regeringen som styr?” kan man ju undra.
Svaret är att i det plenum, den plenisal, riksdagen fattar/tar beslut om; antingen regeringens föreslagna ärenden, propositioner eller oppositionens likaledes motioner, så är ALLA, gemensamt ansvariga för tagna beslut! Även de som registreras ”reservera” sig mot det tagna beslutet. Vill man avsäga sig ansvaret! Så får man avsäga sig förtroendeuppdraget att för folket, sitta i rikets plenisal och fatta beslut!
– ”Kasta in handduken” 
och lämna av!

Nåväl, vad säger då den, nu ordnade ‘andra‘, svenska lagen (2) om religionsfrihet?
Nu börjar det bli riktigt spännande!
I lagens första avdelnings nionde artikel, står det!  

Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Häng med här nu! Det står ”denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro”?
Jag känner nu att jag måste kolla FN:s deklaration ‘om de mänskliga rättigheterna‘ som, vad jag nu ansåg, också borde omfatta religionsfrihetens axiom (lat. axioma, av gr ἀξίωμα ‘värde’, ‘åsikt’, i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas) då FN har islamskt ordnade diktaturer som medlemsstater!
Däri finns om det: ”Artikel 18 – Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

– ”Det ju samma formulering?! Hur funkar nu det egentligen? Jag menar, för islam! Religionen som inte tillåter byte av religiös tillhörighet?”

FN:s deklaration verkställdes 1948 och året därefter drog Europarådet igång och tecknade sin konvention till skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna.
Vilken är en kompletterad kopia av FN:s deklaration!
Ta nu den komplettering Europarådet lagt till gällande religionsfriheten, författad i det andra stycket! Där ålägges ett demokratiskt ordnat samhälle skyldigheten att ge medborgaren – 2. Friheten att utöva sin religion eller tro …får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.” Slut citat!

  Hallå?! Den i både Förenta Nationernas förbunds deklarerade förordning , liksom i Europarådets förpliktande konventions etiskt ordnade fråga om religionsfriheten, gäller alltså bara demokratiskt ordnade nationer!
Kan det vara orsaken till att under 1990, Organization of Islamic Cooperations (OIC), 57 medlemsstater, beslutade sig då de inte kunnat acceptera FN:s förordning, att författa en egen deklaration om mänskliga rättigheter: Kairo-deklarationen!
Vilken allmänförklarades som islams syn på den socialt ordnade människans fri – och rättigheter, 1994. Och förstärktes 2006 i ”Ammanbudskapet”.
Vilket utgör ett internationellt dokument med syfte att officiellt ”fastställa islamska normer och att klargöra islams sanna natur och naturen hos sann islam.”
Med ”sann islam” avses i ”Risalat Amman” ett ‘återställande‘ av den islamska läran till det bakomliggande ursprung, läran utverkades på under 600-talet, då av religionens upphovsman: ‘Muhammed’, ”profeten”!
Således; att islams natur får inte anpassas efter omvärldens omständigheter utan skall, strikt, kvarhållas som profeten lärde under sin aktiva verksamhetsperiod i våld, mellan år 622 – 632.

– Kan islam då ordnas under demokratisk ordning?
– Kan islam avkrävas att så ordnas under svensk lag?
– Kan islam ö.h.t. ändra sina heliga skrifters gudomliga auktoritet?

Jag skall inte ‘gå före‘ med ett svar på frågorna men, svaren är väl ändå tämligen klara?

”RIKSDAGENS NONCHALANS”

Jag rubricerar detta inlägg i debatten med att – ”Jag har fått nog av riksdagens nonchalans”.
Med det menar och avser jag att: Riksdagens förtroendevalda m.e.m. ‘samtliga‘ ledamöters, grundläggande, brist på kunskap om den just, nu gällande ”religionsfrihetens” författade absoluta, ställda krav, på en religion, för att få utverkas i vårt öppna och ‘transparenta‘, svenska samhälle, som just; en religion!
Ett krav, som inte islam kan svara upp till/på! Och ändå släpper staten, efter riksdagens beslut, in våldsideologin islam! In i vårt kristet funtade Svea rike!
Låt mig förklara den absoluta författning riket bygger sitt samhälle på!
Allt grundas på vår konstitutionella författning.
En konstitution som avser ‘grund-/markförhållanden’ för vår svenska samhällsbyggnad, vårt ‘hus’ Vår gemensamma organiska kropp och själ!
Vår reella ‘svenska kyrka‘. – ”Kyrka, grekiska kyriakon, ‘det som hör Herren (herremannen, kungen) till‘, underförstått ‘Herrens hus’. Ordet hus kan i det här sammanhanget inte bara betyda byggnad utan även familj, släkt eller hushåll; jämför kungahus.” Wiki

How to build a church?

Innan man bygger en ”kyrka” så bestämmer byggets tänkta, planerade, skissade – storlek, mått och ändamål – vilka markförutsättningar som måste råda! Det för att bära bygget intakt över tiden.
Markundersökningen bekräftar om bygget kan påbörjas.
Om marken är lämplig för byggstart, lägger man en grund (med källare inräknad om så erfordras). På grunden lägger man en bjälklag som bär upp golvplankorna som lägges på efter det att väggar och tak uppförts.

Okej, ‘markförutsättningen’ är alltså kyrkans (skrivna) konstitution, dess, så; ‘författning‘.
D.v.s. – Människans förutsättning för social sammanhållning , med ‘fri- och rättigheter’, dess gemensamma, kollektiva förnuftsmässiga förutsättning, för gruppen/kyrkan.

Grunden’, som sedan uppförs, vilar på konstitutionen/’marken’ – är kyrkans förutsättningar för det levande livet i kyrkan. ‘Moral, etik: sunt förnuft, vett och etikett, gott eller ont, rätt eller fel.’ Grund och gränser.
‘Bjälklagen’, de ‘bjälkar’ man sedan lägger golvets plankor på, är samhällets grundlag.
‘I Sverige vilar grundlagen på fyra hörnstenar: Regeringsformen, successionsordningen, yttrandefriheten och tryckfriheten.’
Golvet‘ är var på vi lever våra vardagliga liv och umgås med anda medborgare, våra medmänniskor. Alltså ‘det allmänna rummet’, offentliga samhället. Det kollektivt nyttjade: vardagsrum, kök, hall. Men man även har rätt till en personlig integritet; Sitt eget rum! Med egen nyckel!” Och, naturligtvis: toaletten! – ”Hur kollektiv är den, da?!
Väggarna‘ är kyrkans gränser – Vår författade/’skrivna’ lag.
Antingen håller du dig inomhus och är laglydig eller så, är du inte korrekt fostrad och bryter därför mot lag och rätt. Då döms du, om du ertappas, av huset ”herreman” till att
utomhus, i  …te å sette i snikke’bo’a te å tälje trägubba’!” tills straffet är avtjänat! I Sverige kallar vi det för ”Fängelsevård”.

Detta är vår svenska samhällsbyggnad. Förutsättningarna för vår ”kyrka”, kyriakon.

– In i vår kyrka, släpper kyrkofadern, in en familj, vars hus allvarligt skadats av krig. En familj, fostrad utifrån helt andra förutsättningar.
Som om de levt sina liv på ‘båtar, ‘flottar’ till havs’!
Dessa släpper vi alltså in och ger dem egna rum, egna nycklar, tillgång till vardagsrummet, badrummet, toaletten, garaget, källaren, vinden, tvättstugan, gräsmattan, simbassängen, rabatten, odlingslandet, postservicen, bibliotek, blåljussabotage, våldtar, flickor som pojkar, kvinnor som män, själ, misshandlar, säljer knark, bränner bilar för försäkringspengar, kräver bidrag, får bidrag , som de sedan skickar hem till Arabien
Allt detta trots att vår tomtmark, våra domäner, vår konstitution, inte ger dem rätten att, ens möjligheten att: Ankra sina fartyg på vår tomt! Göra kanaler, leda in vatten. 
Gräva hamnar, idka handel över hamnarna. Reparera deras krigsfartyg. Lasta dessa med besättning och ammunition! Trafikera, in – ut, utan att betala tullar!
De bryr sig inte om våra seder, traditioner, helger, våran värdegrund, kan inte äta vår mat, de kan bara äta ‘fisk’, de bara kräver, tar, klagar och gnäller! Och tackar inte!

Det, är vad vi svenska medborgare, fostrade i landet – SVENSKAR! …ser, hör och tar till oss över medie och olika forum!

Ska vi verkligen ha det så här?!

Kulturdepartementet ordnar idag efter år 2000 frågor rörande religion och tro. Det, efter att staten skildes från den tidigare ”Statskyrkan” som därefter ordnades som ett ‘trossamfund’ under namnet – ”Svenska Kyrkan”.
Dessa frågor ordnas genom – ”Myndigheten för stöd till trossamfund – som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. Den centrala uppgiften är att fördela statens ekonomiskt avsatta medel, som bidrag till de statsbidragsberättigade (?!) trossamfunden. I myndighetens uppdrag ingår även att:
– ge allmänt stöd till trossamfunden
– samordna samfundens roll i krisberedskapsfrågor
– vara ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
– vara ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor.
och kan utgå i tre bidragsformer:
–  organisationsbidrag,
–  verksamhetsbidrag (teologiska högskolor/seminarier och andlig vård) och
–  projektbidrag: lokal-anpassningsbidrag, säkerhetsbidrag, etableringsbidrag,    utbildningsbidrag” 

Islamiska samarbetsrådets (ISR), och dess bidragsberättigade samfunds riksorganisationer är:
– Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Trollhättan
– Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Stockholm
– Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS), Malmö
– Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Sollentuna
– Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS), Järfälla
– Svenska islamiska församlingarna (SIF), Eskilstuna
– Sveriges muslimska förbund (SMF), StockholM

– Hur i all världens namn! Kan dessa över huvud taget kunna uttryckas som ”statsbidragsberättigade”?! Då dessa inte accepterar någon, lika ”över huvud taget”, i sin religion/tro, tillhörig att ‘lagenligt’ byta religion eller tro?!

Låt oss söka vederlägga/’förklara‘ islams ambivalens/’kluvenhet, vacklan, tvehågsenhet, motstridighet‘ av att ordna sig under lagen om religionsfrihet åt folket, relativt lärans, i skrifterna, givna uppdrag att – nationellt etablera sin missionerande verksamhet rörande – ‘Total dominans‘ – och i vårt fall – med hjälpa av löneanställdas, för välfärd, avsatta skattemedel!!!
Okej, låt oss ta ”skrifterna”: Koranen, Sunna, Hadith och Sira
Koranenal-Qurʾān, (recitationen) och Sunna (traditionen) är grundläggande för islams teologi. Högst rankad är naturligtvis Koranen, men även Sunna  har stor betydelse, inte minst inom Sunni-islam. Traditionen grundas främst på Hadith (traderade uttalanden och handlingar som tillskrivs Muhammed) men även på Sira (biografier över profetens liv och handlingar). De är fristående skrifter, men bildar samtidigt en enhet.”

It was narrated from Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif that:
Uthman bin ‘Affan looked at them when they spoke of killing.
He said: – ”Are they kill threatening to kill me? Why would they kill me?
I heard the Messenger of Allah say: – ”It is not lawful to shed the blood of a Muslim except in one of three cases: a man who commits adultery when he is a married person, then he should be stoned; a man who kills a soul not in retaliation for murder; and a man who apostatizes (byter religion eller tro!) after becoming Muslim.”
English reference  : Vol. 3, Book 20, Hadith 2533
Arabic reference  : Book 20, Hadith 2630

– En religion, som uttryckligt klassar dödandet av en ‘religionen tillhörig’, som bestämmer sig i tro, att byta religion, från islam! Den människan fråntas rätten att förvalta livets gåva i kropp och själ! Och, en till det självvald skarprättare/mördare, lagförs inte med straffande dom!!!

…och denna ”religion”, tillåter vi, svenska folket, att uppbära bidrag ur skattemedel, för att proklamera/’förkunna’ – ”En fredens religion”

 

Annonser